img
img
img
img
img
مطالب درج شده با كليدواژه: جامی
جامی «شیخ جام» نیست

تأملی بر یک لقب

جامی قصه سلامان و ابسال را چگونه رمزگشایی می‌کند؟

گزارش سومین جلسه‌ی درس‌گفتار «نور حکمت و سایه‌ی خیال، نقد و تحلیل سلامان و ابسال»

اندیشمندانی که رمزهای سلامان و ابسال را بازگشایی کردند

گزارش دومین جلسه‌ی درس‌گفتار «نور حکمت و سایه‌ی خیال، نقد و تحلیل سلامان و ابسال»

جایگاه وحدت وجود در عرفان جامی

جامی در عرفان اسلامی به نظریه‌ی وحدت وجود اعتقاد دارد.

حق جامی در تبیین اندیشه‌های ابن عربی

گزارش جلسه‌ی نخست درس‌گفتار «نقش جامی در گسترش سنّت عرفانی ابن عربی»

بررسی زن ستیزی و زن ستایی در دیدگاه جامی (با تکیه بر لیلی و مجنون و سلامان و ابسال)

در لیلی و مجنون تصویری مثبت از ویژگی‌های زن چون تجلی روح الهی، خردمندی، وفاداری، پاکدامنی و … ارائه نموده و در سلامان و ابسال، زن را موجودی فریبکار، ناقص عقل، وسیلهٔ کامجویی مردان، بی وفا، کافر نعمت، بدخو و نادان معرفی کرده است.

تازه‌ترين خبرها
تازه‌هاي وبلاگ
1 2